HABERLER

 Genel Kurul Toplantıya Çağrı İlanı

Genel Kurul Toplantıya Çağrı İlanı
  • Tarih: 29 - Temmuz - 2022


İSTANBUL (TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ)
İlan Sıra No:
Ticaret Sicil No: 763172- O
Ticaret Unvanı
BETESAN ELEKTRİK MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Ticari Adresi: Evliya Çelebi Mah. Rauf Orbay Cad. No: 17/1 Tuzla/İstanbul
Olağan Genel Kurul Toplantısına Davet;
T.C. İstanbul Anadolu 7. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2022/456 Esas Nolu, 2022/494 karar nolu kararına istinaden; 22.07.2022 tarihinde, saat: 10: 00'da, Evliya Çelebi Mah. Rauf Orbay Cad. No: 17/l Tuzla/İstanbul adresinde yapılan olağan genel kurul toplantısı, 466******96 T.C. kimlik numaralı ve 160 paya sahip (%40) Mehmet Markal'ın Türk

Ticaret Kanununun 420/l. Maddesi gereği erteleme talep etmesi nedeniyle olağan genel kurul toplantısı 22.08.2022 tarih, saat: 10: 00'da Evliya Çelebi Mah. Rauf Orbay Cad. No: l 7/l Tuzla/İstanbul adresinde aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde gerçekleştirilecektir.
Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekaletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.
UĞUR GÜZEL
Kaşe imza

Gündem:

l - Genel Kurul Toplantı Başkanı'nın seçilmesi,
2- Genel Kurul Toplantı Başkanı'na tutanakları imzalama yetkisi verilmesi,
3- 2021 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi,
4- 202l yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
5- Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası,
6- Yeni Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve imza yetkilerinin belirlenmesi.
7- Dilek, temenniler ve kapanış.
8- Görüşülecek başka konu olmadığından toplantıya son verildi.

Vekaletname Örneği Vekaletname
Sahibi  olduğum..  ............  TL  toplam  itibari  değerde  paya  ilişkin  olarak
................................. Anonim Şirketi'nin....../....../......... tarihinde    adresinde
saat:....:....de yapılacak........ yılına ait olağan/olağanüstü genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya    'yi
vekil tayin ettim.

Vekaleti Veren Adı Soyadı/Unvanı Tarih ve İmza
Not: Vekaletname noter onaylı şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.

(17512255)

Resmi Yazıyı indirmek için TIKLAYINIZ